Friday, September 22, 2017

Random Amateur lines

వక్త్ కే సాత్ సాత్
సబ్ కుచ్ బదల్ జాతా హై

లోగ్ భీ
రాస్తే భీ
ఎహ్సాస్ భీ
ఔర్... ఔర్... జిందగి భీ..

ఖుద్కో తో ఉంకే పాస్ చోడ్ ఆయే
ఔర్.. హం ఆజ్ భీ బదల్ న సకే

*****


బరస్ బీత్ జాతే జాతే హంకో వహీ రాస్తే పర్ ఛోడా
న జానే తేరి యాదోన్ మే కిత్నే రాహే మూహ్ మోడా

దేఖ్తా హూన్ తుఝే ఆజ్ భీ ఇన్ అంధేరోమే
సున్తా రెహతా హూన్ హర్ పల్ తేరి ఆహటేన్

మంజిల్ తో బదల్ చుకీ హో
ఫిర్ క్యూన్ వహి రాహ్ మే చల్తీ హో
ఇష్క్ తుం భూల్ చుకీ హో
ఫిర్ క్యూన్ అప్ని యాద్ ముఝే
బార్ బార్ దిలాతీ హో


******


బేవఫా కీ చాహత్ మే జెహెర్ పీలియా హమ్నే 
ఆప్కో మొహబ్బత్ కర్తే కర్తే జీలియా హమ్నే

సునా హై కీ బేవఫా మే భీ వఫాయీ హోతీ హై
ఆప్తో వఫా కే నాం పే హర్ బేవఫాయీ కీ హై...!!


******

ఘం ఔర్ ఆగ్ తో దోనో తరఫ్ లగీ థీ
ఫర్క్ సిర్ఫ్ ఇత్నా కీ
తేరే దామన్ మే గులాబ్ బన్ కే
ఔర్ మేరే రాస్తే పే కాంటే బన్ కే
నజర్ హటీ మైనే తేరే రాహ్ సే
పర్ ఇంతెజార్ ఛూటీ నహీ!!

ఖబర్ నహీ తేరా ముఝ్‌కో
పర్ హమేషా కీ తరహ్
బేఖబర్ హూన్ తుఝ్‌కో...!!!


******

తేరే హర్ ఝూటే బాతొన్ పే ఐత్బార్ కియా
జాన్‌కర్ భీ అంజానే మే తేరీ ఇబాదత్ కియా
వజూద్ యే మేరా తేరే దిల్ మే ఛుపా దియా
రూహ్ జో మేరా హమేషా కే లియే తుమ్నే సులాదియా..!!

******

సమజ్ లేతీ థీ వోహ్ బడీ ఆసాన్ సే
మేరీ ఖామోషీ కీ బాతేన్
ఆజ్ చీక్ భీ లేతా హూన్
ఔర్ వోహ్ సమజ్ న సకే ఉన్‌హీ కీ వాదేన్ 

బడీ అఫ్సోస్ హై కీ యూ పలట్ గయే హర్ రాస్తే
అంజాన్ మె తో సహీ, ముడ్‌కర్ తో దేఖో మేరే వాస్తే
జిందా తో హూ, కోయీ మరీజ్ సే కం నహీ, 
దఫ్నా దియా ఉస్నే, జిందగి దేకే కహీ...!!

*******


6 comments:

Padmarpita said...

మన్ యాహో తన్ వక్త్ కే సాత్ బదల్నా జరూరీ హై...

krsna said...

ఔర్ న బద్లే వో అనాడీ హై..

పాలపిట్ట said...

వాహ్..క్యాయ ఖూబ్

Mahi said...

After a long time I visited your long time.. and everything is awesome. Keep up the good work.

Mahi said...

So good to read them.

Krishna said...

@ All

Thanks much. :-) (Apologies for delay)

@ Mahi

Surprised and happy to see your comment after such a looong time. Your word itself a poem. An appreciation is for sure, a reward. :-)