Sunday, January 13, 2008

సంకురాతిరి సంబరం

వచ్చింది.

సంక్రాంతి వచ్చేసింది.

సంతోషాన్ని తెచ్చింది...

కోటి వర్చస్సుల వెలుగుని తెచ్చింది...

తెల్లవారనే లేవాలి!

తలంటు పోయాలి!!

కొత్త బట్టలు వేయాలి!

వీధిలో ఆడపిల్లల ముగ్గులు చూడాలి!

ముగ్గుల్లో అడుగులు వేస్తూ వారితో అల్లరి చేస్తూ దాటిపోవాలి!!

ముగ్గుల్లో రంగవల్‌లులు తిలకించాలి!

వాటి మధ్యలో గొబ్బిల్ళు చూడాలి!!

రేగి పండ్లు తినాలి!

పూలు అందించాలి!!

గుడికి వెళ్ళాలి!

ఈ రోజు దేముడిని చూడాలి!

చూస్తే జన్మ తరిస్తుంది.

చేతులెత్తి మొక్కాలి!

మనసు పులకిస్తుంది !!

పట్టుపరికిణిలొ తరుణి ని చూడాలి!

తేరిపార చూడాలి! మాట కలపాలి!!

కనులు కలవాలి! ప్రసాదం పంచె వేళా చేయితాకాలి !!

ఆకాశంలో విహరిస్తున్న మనసుని అరచేతిలో దాచిపెట్టి

ఊరందరికి పండుగ శుభాకాంక్షలు చెప్తూ ఇంటికి వచ్చి అల్లరి చేయాలి!

అటుపిమ్మట వాయిడ్లి

పసందుగా మాగాయీ పచ్చడి!

వేడి వేడి అట్లు,

ఘాటుగా అల్లం చెట్నీ!

అంగట్లో కాలే రుచులు

మొక్కజొన్న అన్నంలో పులుసు

చిక్కని మజ్జిగ వంపులు

కడుపు నిండా జూర్రతాలు

వెళ్ళాలి వెళ్ళాలి

వెళ్ళి త్వరగా ఆడుకోవాలి

ఎగిరే గాలి పటాలు

గొంతు చించుకునే ఉల్లాసం

ఆట లో తెగిన పఠాంగులు

పరిగెత్తే పిల్లలు

"శంకు రాతిరి సంబరం"

పాత బాగుంది

పిల్లలు ఆడుకున్టున్నారు

వలస పక్షుల్లా ఆకాశం లో ఎగీరుతున్న గాలిపటాలు

కృష్ణ గోదావరి వరదల పెరుగుతున్న జనాలు పాటలకు లోటు లేదు

అరుపులకు లోటు లేదు

సై అంటే సై వేయి అంటే వేయి

తెగుతున్నమాంజాలు

వీధులు దాటి ఆకాసమే హద్దుగా పటాలు

నది నెత్తి పై సూరీడు

ఆటాలన్ని చూస్తున్నాడు పాటలన్నీ వింటున్నాడు..

గుమ్మమ్మూందు హరిదాసు..

కమ్మని కీర్తనలు

పొగిడే పద్యాలు

బస్తాలు కొలిచిస్తున్న యజమానులు

సంతోషం ఆపుకోలేక ఆశీర్వాచనాలు

స్వామి ఉరేగింపు

పళ్ళకి మోత

వెనక వాయిద్య కారులు

పరవశించిన జనం

తన్మయులైన జనం

స్వామిని చూశాను

దేవుని చూశాను

ఆనందంలో మైమరీచాను

పళ్ళకి ఆగింది

స్వామి ఆగాడు..

స్వామి ముఖం చూశాను

నమ్రతతో నమస్కారం

అడుగు ముందుకేసాను

ఆగలేక పరిగెత్తాను

భక్తి తో చేయి ముందు సాచి ఆయన్ని తాకాను

స్వామిని తాకాను

తనువు పులకరించింది

ఆనందం అవధులు దాటింది

ఉద్వేగం కరిగిపోయింది

భక్తి ధార కట్టింది

స్వామి వెళ్ళిపోతున్నాడు

కళ్ళు తుడుచుక చూశాను

ఆయన వశీకరణ లో బంధీనైనాను

నా జన్మ ఫలించింది

ఆనందం చూశాను

తృప్తి కలిగింది

జన్మ ధన్యమైంది

మనస్సులో కొత్త బీజం నాటుకుంది.